Raporty bieżące

2020

pdf2020-11-27 21:26
Zawiadomienie o nabyciu akcji PartnerBud
pdf2020-12-09 16:07
Rezygnacja Pana Wiesława Cholewy z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki PartnerBud S.A. w upadłości
pdf2020-11-21 22:35
PartnerBud S.A. projekty uchwał NWZ
pdf2020-11-21 22:34
PartnerBud S.A. projekt pełnomocnictwa
pdf2020-11-21 22:34
Partnerbud S.A. - ogłoszenie o zwołaniu NWZ
pdf2020-11-03 19:49
Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości, informuje o uprawomocnieniu się z dniem 10 października 2020 r. postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie
pdf2020-09-30 23:22
Oświadczenie Syndyka
pdf2020-06-09 08:38
27/2020 Postanowienie sądu o zabezpieczeniu majątku Spółki przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
pdf2020-05-28 14:25
26/2020 Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o roboty budowlane z BALETA Sp z o.o.
pdf2020-05-26 15:25
25/2020 Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o wykonanie robót budowlanych z Mostostal Warszawa S.A.
pdf2020-05-20 15:00
24/2020 Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2020r.
pdf2020-05-04 22:49
23/2020 Otrzymanie przez Spółkę od GPI Wrocław sp. z o.o. sp.k. wezwania do zapłaty kary umownej
pdf2020-05-04 22:18
22/2020 Porozumienie dotyczące rozliczeń odstąpienia od umów o generalne wykonawstwo pomiędzy PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) i spółkami Grupy Kapitałowej Murapol (Spółki GK Murapol)
pdf2020-05-04 22:08
21/2020 Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki
pdf2020-04-27 21:54
20/2020 Otrzymanie przez Spółkę od Vista Development sp. z o.o. wezwania do zapłaty i wezwania do usunięcia wad
pdf2020-04-27 21:23
19/2020 Otrzymanie przez Spółkę pisma informującego o natychmiastowej wymagalności wierzytelności Cross Bud S.A. wobec Spółki
pdf2020-04-27 19:39
18/2020 Otrzymanie przez Spółkę oświadczeń o odstąpieniu od umów o generalne wykonawstwo zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej Murapol S.A.
pdf2020-04-24 22:52
17/2020 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
pdf2020-04-24 22:51
16/2020 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
pdf2020-04-23 11:58
15/2020 Otrzymanie przez Spółkę pisma informującego o zaprzestaniu finansowania i integracji Spółki z grupą kapitałową Murapol oraz powstanie stanu niewypłacalności Spółki
pdf2020-04-15 11:06
14/2020 Informacja dotycząca zmiany terminów publikacji raportów okresowych PartnerBud S.A.
pdf2020-03-05 10:28
12/2020 Zmiany w Zarządzie Emitenta
pdf2020-04-10 13:47
13/2020 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy w ramach budowy Szpitala Południowego w Warszawie
pdf2020-02-27 09:14
11/2020 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta
pdf2020-02-27 09:09
10/2020 Powzięcie przez Spółkę informacji o przeglądzie opcji strategicznych
pdf2020-02-19 21:25
9/2020 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
pdf2020-02-19 21:49
8/2020 Powzięcie przez Spółkę informacji o zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji spółki Murapol S.A.
pdf2020-02-03 17:09
7/2020 Rejestracja przez Sąd zmiany firmy Emitenta i innych zmian w Statucie Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
pdf2020-01-29 15:09
5/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
pdf2020-01-30 16:28
6/2020 Zawarcie porozumień w sprawie przeniesienia praw i przejęcia zobowiązań z umów o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2020-01-22 08:59
4/2020 Powzięcie przez Spółkę informacji o zawarciu warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki Murapol S.A.
pdf2020-01-22 08:53
3/2020 Zmiany w funkcjach pełnionych w Radzie Nadzorczej Emitenta
pdf2020-01-17 09:01
2/2020 Rezygnacja z pełnienia funkcji w ramach oddelegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
pdf2020-01-17 08:59
1/2020 Otrzymanie raportu z analizy danych finansowych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r.

2019

pdf2019-12-12 09:18
79/2019 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej powzięcia przez Spółkę informacji o fakcie prowadzenia negocjacji mających na celu zmianę pośredniej kontroli nad Spółką oraz powzięcie informacji o złożeniu zgłoszenia zamiaru koncentracji do UOKiK
pdf2019-12-06 10:02
77/2019 Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-12-10 09:07
78/2019 Zawarcie aneksów do umów o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-12-04 11:10
76/2019 Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-12-02 10:00
75/2019 Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-12-02 09:56
74/2019 Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-11-05 11:44
72/2019 Informacja dotycząca zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf2019-11-26 10:08
73/2019 Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-11-05 11:26
71/2019 Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Emitenta
pdf2019-10-28 09:45
70/2019 Zmiany w Zarządzie Emitenta
pdf2019-10-28 09:42
69/2019 Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
pdf2019-10-28 09:30
68/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. w dniu 25 października 2019r.
pdf2019-10-28 09:27
67/2019 Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 25.10.2019r.
pdf2019-10-22 13:46
66/2019 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta
pdf2019-10-18 09:34
64/2019 Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-10-21 10:50
65/2019 Przyjęcie regulaminu rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących Spółki
pdf2019-10-07 11:12
63/2019 Zmiany w Zarządzie Emitenta
pdf2019-10-01 09:00
62/2019 Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta - Instal-Lublin sp. z o.o.
pdf2019-09-27 20:37
61/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 października 2019r.
pdf2019-09-26 14:14
60/2019 Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-09-17 15:15
57/2019 Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B1
pdf2019-09-23 20:25
59/2019 Informacja o wstępnych szacunkach wyników dokonanych w toku prac nad raportem okresowym
pdf2019-09-19 08:53
58/2019 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
pdf2019-09-13 09:25
55/2019 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
pdf2019-09-13 15:36
56/2019 Decyzja o optymalizacji struktury organizacyjnej - zwolnienia grupowe w Spółce
pdf2019-08-20 14:47
54/2019 Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-08-13 09:52
53/2019 Informacja dotycząca zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf2019-08-06 09:31
52/2019 Wniesienie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie z powództwa Spółki o zapłatę
pdf2019-08-05 08:54
51/2019 Pozew przeciwko Medico – Investments sp. z o.o.
pdf2019-07-17 09:37
50/2019 Informacja dotycząca zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki
pdf2019-07-16 14:54
49/2019 Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-07-16 10:33
48/2019 Pozew przeciwko Medico – Investment sp. z o.o.
pdf2019-07-12 08:55
47/2019 Oddalenie powództwa Spółki o zapłatę
pdf2019-07-11 10:37
46/2019 Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-07-08 09:03
45/2019 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
pdf2019-06-28 22:01
44/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
pdf2019-06-28 21:59
43/2019 Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2019 r.
pdf2019-06-13 16:34
42/2019 Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych imiennych Spółki serii B1
pdf2019-06-13 16:05
41/2019 Dookreślenie przez Zarząd wysokości kapitału zakładowego Spółki
pdf2019-06-05 11:46
40/2019 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
pdf2019-06-03 09:44
39/2019 Objęcie akcji zwykłych imiennych serii B1 Spółki
pdf2019-05-31 14:20
38/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce na dzień 28 czerwca 2019 r.
pdf2019-05-28 18:18
37/2019 Informacja o wstępnych szacunkach wyników dokonanych w toku prac nad raportem okresowym.
pdf2019-05-22 10:50
35/2019 Odstąpienie od umowy zawartej z Medico – Investment sp. z o.o.
pdf2019-05-23 17:25
36/2019 Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-05-17 12:57
34/2019 Informacja dotycząca zmiany terminów publikacji raportów okresowych AWBUD S.A.
pdf2019-05-15 15:18
33/2019 Odpowiedzi uprawnionych inwestorów na zapytanie Zarządu odnośnie zamiaru objęcia akcji zwykłych imiennych serii B1
pdf2019-05-07 17:01
32/2019 Ustalenie ostatecznej liczby akcji zwykłych imiennych serii B1 na potrzeby rozpoczęcia oferowania przedmiotowych akcji
pdf2019-04-30 10:14
31/2019 Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych imiennych serii B1
pdf2019-04-29 13:37
30/2019 Wszczęcie dochodzenia w związku ze sporządzeniem nierzetelnych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2016 – 2017
pdf2019-04-26 13:39
29/2019 Informacja dotycząca terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Awbud S.A.
pdf2019-04-24 16:22
28/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
pdf2019-04-24 16:20
27/2019 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 kwietnia 2019r.
pdf2019-03-28 17:31
26/2019 Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków członka Zarządu
pdf2019-03-26 15:46
25/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki
pdf2019-03-26 12:18
24/2019 Rezygnacja członków Zarządu Emitenta
pdf2019-03-26 12:17
23/2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta
pdf2019-03-26 12:16
22/2019 Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki
pdf2019-03-20 16:08
21/2019 Negocjacje w sprawie zawarcia ugody z Zakładem Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. w Warszawie
pdf2019-03-14 17:27
20/2019 Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
pdf2019-03-07 15:25
19/2019 Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-03-04 12:14
17/2019 Otrzymanie raportów z analizy danych finansowych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r.
pdf2019-03-01 08:27
16/2019 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
pdf2019-03-06 15:32
18/2019 Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-03-01 08:26
15/2019 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2019-03-01 08:25
14/2019 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2019-02-26 21:02
13/2019 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce zwołane na dzień 25 marca 2019 r. wraz z opinią Zarządu przedstawiającą powody pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii B1 dotychczasowych akcjonariuszy AWUD S.A. oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B1
pdf2019-02-26 20:50
12/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce na dzień 25 marca 2019 r.
pdf2019-02-14 19:25
11/2019 Złożenie przez Awbud S.A. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego członka Zarządu w związku ze sporządzeniem nierzetelnych sprawozdań finansowych Awbud S.A. za lata obrotowe 2016 – 2017
pdf2019-02-14 18:56
10/2019 Informacja o prawdopodobnej konieczności dokonania korekt sprawozdań finansowych Awbud S.A. za lata obrotowe 2016 – 2017, które wpłyną negatywnie na wyniki finansowe ujawniane w tamtym okresie.
pdf2019-02-14 10:51
9/2019 Niespełnienie się warunków wejścia w życie umowy na wybudowanie obiektu hotelowego w Międzyzdrojach
pdf2019-02-08 16:00
8/2019 Przystąpienie do negocjacji w sprawie Umowy Organizacyjnej
pdf2019-02-08 10:47
6/2019 Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków członka Zarządu
pdf2019-02-08 10:50
7/2019 Powołanie Członka Zarządu
pdf2019-02-08 10:45
5/2019 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
pdf2019-02-05 15:01
4/2019 Rejestracja zmiany Statutu
pdf2019-02-01 14:30
3/2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
pdf2019-01-18 15:33
2/2019 Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2019-01-18 15:28
1/2019 Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

2018

pdf2018-12-06 16:05
58/2018 Rezygnacja Członka Zarządu
pdf2018-12-06 16:00
57/2018 Zmiany w składzie Zarządu spółki
pdf2018-11-28 18:45
56/2018 Zmiany w składzie Zarządu spółki
pdf2018-11-28 18:34
55/2018 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
pdf2018-11-28 18:30
54/2018 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
pdf2018-11-21 13:28
53/2018 K Korekta raportu bieżącego nr 53/2018
pdf2018-11-16 09:43
53/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2018-11-16 09:41
52/2018 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 15 listopada 2018r.
pdf2018-10-30 16:55
51/2018 Zawarcie przez INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. aneksu w ramach budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów
pdf2018-10-22 20:18
50/2018 Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
pdf2018-10-22 20:05
49/2018 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta
pdf2018-10-19 15:35
48/2018 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 15 listopada 2018r.
pdf2018-10-19 15:34
47/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 15 listopada 2018 r.
pdf2018-10-15 11:36
46/2018 Zawarcie aneksu nr 2 do umowy na wybudowanie obiektu hotelowego w Międzyzdrojach
pdf2018-09-25 18:49
45/2018 Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
pdf2018-09-25 17:16
44/2018 Rezygnacja Prezesa Zarządu
pdf2018-09-21 17:31
43/2018 Zawarcie listu intencyjnego pomiędzy MURAPOL S.A. i AWBUD S.A.
pdf2018-09-19 17:57
42/2018 Zawarcie przez INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. aneksu do umowy wieloproduktowej z bankiem
pdf2018-09-19 17:53
41/2018 Aneks do umowy dyskontowej z bankiem
pdf2018-09-12 16:58
40/2018 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
pdf2018-09-07 21:34
39/2018 Rezygnacja Członka Zarządu
pdf2018-08-17 19:46
38/2018 Aneks do umowy faktoringowej z bankiem
pdf2018-08-17 19:36
37/2018 Aneks do umowy o limit wierzytelności z bankiem
pdf2018-08-16 13:45
36/2018 Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
pdf2018-08-13 18:46
35/2018 Zawarcie aneksu do umowy na wybudowanie obiektu hotelowego w Międzyzdrojach.
pdf2018-08-13 17:50
34/2018 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach budowy Szpitala Południowego w Warszawie
pdf2018-08-02 17:25
33/2018 Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku dla akcji AWBUD S.A.
pdf2018-07-25 13:11
32/2018 Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 25 lipca 2018 r. po wznowieniu obrad po przerwie
pdf2018-07-25 09:36
31/2018 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy Hotelu Motel One w Warszawie
pdf2018-07-16 18:44
30/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych
pdf2018-07-04 09:02
29/2018/K Korekta raportu bieżącego nr 29/2018
pdf2018-07-03 22:27
29/2018 Zmiany w składzie Komitetu Audytu
pdf2018-07-03 18:31
28/2018 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
pdf2018-06-27 18:33
27/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
pdf2018-06-27 18:25
26/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2018-06-27 19:25
Załącznik do raportu nr 25/2018: Sprawozdanie z działalności RN AWBUD S.A. 2017
pdf2018-06-27 19:24
Załącznik do raportu nr 25/2018: Sprawozdanie Zarządu z działalności AWBUD S.A. 2017
pdf2018-06-27 19:22
Załącznik do raportu nr 25/2018: Sprawozdanie finansowe AWBUD S.A. 2017
pdf2018-06-27 19:19
Załącznik do raportu nr 25/2018: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupa Kapitałowa AWBUD 2017
pdf2018-06-27 19:17
Załącznik do raportu nr 25/2018: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa AWBUD 2017
pdf2018-06-27 18:16
25/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.
pdf2018-06-27 17:46
24/2018 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf2018-06-27 18:21
Załącznik do raportu nr 25/2018: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 27.06.2018 r.
pdf2018-06-27 17:00
23/2018 Zawarcie umowy na wykonanie stanu „0” budynku „B” budynku wielorodzinnego mieszkalno – usługowego w tym garażu podziemnego jednokondygnacyjnego
pdf2018-06-26 09:46
22/2018 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 27 czerwca 2018 r.
pdf2018-06-26 09:33
17/2018/K Korekta raportu bieżącego nr 17/2018
pdf2018-06-18 19:19
21/2018 Zawarcie umowy na wykonanie kompleksu handlowo-rozrywkowego Tkalnia w Pabianicach
pdf2018-06-14 19:43
19/2018 Zawarcie umowy na wybudowanie obiektu hotelowego w Międzyzdrojach
pdf2018-06-15 15:11
20/2018 Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta
pdf2018-06-01 12:12
18/2018 Przedłużenie negocjacji w przedmiocie zawarcia Umowy
pdf2018-06-27 15:30
17/2018 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 27 czerwca 2018 r.
pdf2018-05-29 15:19
16/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 27 czerwca 2018 r.
pdf2018-05-22 18:29
15/2018 Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta
pdf2018-04-27 14:41
14/2018 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego podpisanego przez Emitenta
pdf2018-04-09 15:36
12/2018 Zawarcie umowy na wykonanie stanu „0” budynku „A” budynku wielorodzinnego mieszkalno – usługowego w tym garażu podziemnego dwukondygnacyjnego
pdf2018-04-05 15:02
11/2018 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy wielofunkcyjnego centrum handlowo – usługowo – rozrywkowego w Jarosławiu
pdf2018-04-25 19:51
13/2018 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017
pdf2018-03-12 19:30
9/2018 Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
pdf2018-03-28 20:42
10/2018 Wezwanie do wypłaty z gwarancji należytego wykonania
pdf2018-03-06 18:30
8/2018 Zawarcie ugody przez Emitenta
pdf2018-02-28 17:05
7/2018 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy II linii Metra w Warszawie
pdf2018-02-23 19:58
6/2017 Podpisanie listu intencyjnego przez Emitenta
pdf2018-02-16 19:00
5/2018 Podpisanie listu intencyjnego przez Emitenta
pdf2018-01-31 16:04
4/2018 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy II linii Metra w Warszawie
pdf2018-01-29 12:12
3/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
pdf2018-01-12 15:34
2/2018 Zawarcie umowy na wykonanie robót żelbetowych dla Magazynu Wysyłkowego w Łodzi
pdf2018-01-03 23:54
1/2018 Rozwiązanie przez Inwestora umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym w Łodzi

2017

pdf2017-12-19 16:39
96/2017 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
pdf2017-12-19 14:53
95/2017 Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu
pdf2017-12-19 14:51
94/2017 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
pdf2017-12-04 15:55
92/2017 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii na terenie Elektrociepłowni Rzeszów
pdf2017-12-19 14:49
93/2017 Rezygnacja członka Zarządu
pdf2017-12-01 15:41
91/2017 Zawarcie przez Emitenta umowy związanej z realizacją budowy nowej Hali Wanien dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. w Bukownie
pdf2017-11-08 15:31
89/2017 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku
pdf2017-11-03 10:18
88/2017 Odstąpienie od umowy przez Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. w Warszawie
pdf2017-11-17 08:46
90/2017 Zawarcie umowy na ukończenie inwestycji obejmującej budowę budynków mieszkalnych we Wrocławiu
pdf2017-10-23 19:58
87/2017 Powołanie członków Komitetu Audytu
pdf2017-10-23 19:57
86/2017 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
pdf2017-10-19 18:27
85/2017 Rezygnacja członka Zarządu
pdf2017-10-19 18:26
84/2017 Aneks do umowy faktoringowej z bankiem
pdf2017-10-12 18:03
83/2017 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów
pdf2017-10-12 17:59
81/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. w dniu 12 października 2017 r.
pdf2017-10-12 18:02
82/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
pdf2017-10-12 17:56
80/2017_Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 12 października 2017 r.
pdf2017-10-11 19:00
79/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-10-11 19:00
78/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2017-10-11 19:00
77/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2017-10-02 09:20
76/2017 Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
pdf2017-10-02 15:49
75/2017 Otrzymanie przez Emitenta zamówienia związanego z realizacją budowy nowej Hali Wanien dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. w Bukownie
pdf2017-09-28 19:29
74/2017 Zawarcie umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu
pdf2017-09-26 21:55
73/2017 Aneks do umowy dyskontowej z bankiem
pdf2017-09-26 18:33
72/2017 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku
pdf2017-09-18 11:25
71/2017 Zawarcie przez Emitenta umów związanych z realizacją budowy Hali Namiarowni Wsadu oraz nowej Hali Wanien dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. w Bukownie
pdf2017-09-15 18:12
70/2017 Treść projektów uchwł na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 12 października 2017 r.
pdf2017-09-15 18:11
69/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 12 października 2017 r.
pdf2017-09-07 08:08
68/2017 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy w ramach realizacji budowy bloków energetycznych w Elektrowni Opole
pdf2017-09-05 15:30
67/2017 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy wieloproduktowej z bankiem
pdf2017-09-01 15:50
66/2017 Zawarcie przez Emitenta umowy na wykonanie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Ożarowie Mazowieckim
pdf2017-08-29 09:25
65/2017 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku
pdf2017-08-21 12:48
64/2017 Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
pdf2017-08-03 16:11
63/2017 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
pdf2017-08-03 16:07
62/2017 Podział funkcji w Radzie Nadzorczej
pdf2017-08-01 10:06
61/2017 Nie spełnienie się warunków wejścia w życie umowy na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne w Chabierowie
pdf2017-07-31 12:05
60/2017 Zawarcie przez Emitenta umowy pozyczki
pdf2017-07-27 15:00
59/2017 Zawarcie umowy na wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu
pdf2017-07-26 10:12
58/2017 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
pdf2017-07-26 10:09
57/2017 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z bankiem
pdf2017-07-26 10:05
56/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
pdf2017-07-21 08:31
55/2017 Aneks do umowy faktoringowej z bankiem
pdf2017-07-18 08:39
54/2017 Otrzymanie przez Emitenta zamówień związanych z realizacją budowy Hali Namiarowni Wsadu oraz nowej Hali Wanien dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. w Bukownie
pdf2017-07-12 09:19
53/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-07-12 09:18
52/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-07-12 09:17
51/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2017-07-12 09:15
50/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2017-07-11 12:00
49/2017 Zawarcie przez spółką zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów
pdf2017-07-04 13:05
48/2017 Zawarcie przez Emitenta umowy na wykonanie budynku handlowo-usługowego wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu
pdf2017-06-28 08:58
47/2017-K-Korekta raportu bieżącego nr 47/2017
pdf2017-06-27 16:10
47/2017 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
pdf2017-06-27 15:40
46/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. w dniu 26.06.2017r.
pdf2017-06-27 15:37
45/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. w dniu 26.06.2017r.
pdf2017-06-06 10:05
43/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2017-06-07 10:19
44/2017 Wykonanie wyroku w sprawie z powództwa Emitenta
pdf2017-06-06 09:56
42/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2017-06-02 15:35
41/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-06-02 15:34
40/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-05-26 19:56
39/2017 Treść projektów uchwal na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na_dzień 26 czerwiec 2017 r.
pdf2017-05-17 11:32
37/2017 Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2017-05-26 19:54
38/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 26 czerwca 2017r.
pdf2017-05-17 11:31
36/2017 Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2017-05-17 08:47
35/2017 Odwołanie Prokurentów
pdf2017-05-17 08:45
34/2017 Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Emitenta
pdf2017-05-25 09:24
34/2017-K - Korekta raportu bieżącego nr 34/2017
pdf2017-05-17 08:43
33/2017 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
pdf2017-05-05 11:50
32/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-05-05 11:49
31/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-05-05 11:49
30/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-05-05 11:48
29/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-05-05 11:47
28/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki
pdf2017-05-05 11:46
27/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki
pdf2017-05-05 11:45
26/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki
pdf2017-05-05 11:44
25/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki
pdf2017-04-28 08:08
24/2017 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym w Łodzi
pdf2017-04-21 14:58
23/2017 Spełnienie się warunku zawieszającego z umowy inwestycyjnej związanej z możliwym pośrednim nabyciem akcji Emitenta
pdf2017-04-13 10:16
22/2017 Zawarcie umowy na wykonanie Hali nr 5 w Sląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu
pdf2017-04-11 19:55
21/2017_Zawarcie umowy na wykonanie stanu surowego budynku wielorodzinnego mieszkalno-uslugowego
pdf2017-04-11 19:53
20/2017_Zawarcie umowy na wykonanie hali magazynowej wraz z infrastrukturą
pdf2017-03-31 12:15
19/2017 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego podpisanego przez Emitenta
pdf2017-03-17 15:40
17/2017 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego podpisanego przez Emitenta
pdf2017-03-24 14:01
18/2017 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016
pdf2017-03-08 09:16
16/2017 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2017-03-06 13:07
15/2017 Podpisanie listu intencyjnego przez Emitenta
pdf2017-02-28 17:20
14/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Awud S.A.
pdf2017-02-28 17:10
13/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
pdf2017-02-28 17:00
12/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Awbud S.A.w dn. 28.02.2017r.
pdf2017-02-22 17:20
11/2017 Zawiadomienie o zmniejszeniu pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2017-02-04 17:20
10/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2017-02-04 17:00
9/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2017-02-04 16:30
8/2017 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnejliczbie głosów
pdf2017-02-04 16:00
7/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2017-02-02 17:20
6/2017 Treść projketów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 28 luty 2017r.
pdf2017-02-02 17:00
5/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 28 luty 2017r.
pdf2017-02-02 16:30
4/2017 Udzielenie prokury łącznej
pdf2017-02-02 16:00
3/2017 Umowa inwestycyjna Abadon
pdf2017-01-31 17:20
2/2017 Terminu publikacji raportów okresowych
pdf2017-01-20 17:20
1/2017 Zawarcie znaczącej umowy

2016

pdf2016-12-21 08:47
67/2016 Rezygnacja członka Zarządu
pdf2016-12-20 08:45
65/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-12-21 08:46
66/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-12-02 08:41
63/2016 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
pdf2016-12-15 08:43
64/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-11-04 12:29
62/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-10-07 12:27
61/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
pdf2016-09-29 12:24
60/2016 Zawarcie znaczącej umowy z bankiem
pdf2016-09-28 12:24
59/2016 Informacja o rozstrzygniętym przetargu
pdf2016-09-02 12:24
58/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-08-26 12:24
57/2016 Podpisanie listu intencyjnego
pdf2016-08-05 12:18
56/2016 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta kolejnej umowy dotyczącej projektu Elektrowni Opole
pdf2016-08-05 12:18
55/2016 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta kolejnej umowy dotyczącej projektu Elektrowni Opole
pdf2016-08-04 12:18
54/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2016-08-04 12:18
53/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
pdf2016-07-22 12:18
51/2016 Zawarcie aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
pdf2016-07-21 12:18
50/2016 Zawarcie znaczącej umowy z bankiem
pdf2016-07-19 12:18
49/2016 Zawarcie znaczącego kontraktu
pdf2016-07-15 12:08
48/2016 Zawarcie znaczącej umowy z bankiem
pdf2016-07-15 12:13
47/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-07-12 12:13
46/2016 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2016-07-12 12:13
45/2016 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2016-07-01 12:13
44/2016 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 2 sierpnia 2016 r.
pdf2016-07-01 12:08
43/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 sierpnia 2016 r.
pdf2016-06-28 12:05
42/2016 Powołanie członka Zarządu Spółki
pdf2016-06-28 12:05
41/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
pdf2016-06-24 12:05
40/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-06-17 12:05
39/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-06-14 11:45
38/2016 Odstąpienie od znaczącej umowy
pdf2016-07-01 12:08
38/2016/K Korekta raportu bieżącego nr 38/2016
pdf2016-06-16 11:48
37/2016/K Korekta raportu bieżącego nr 37/2016
pdf2016-06-14 11:45
37/2016 Postanowienie sądu w sprawie umorzenia postępowania
pdf2016-06-10 11:45
36/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
pdf2016-06-10 11:45
35/2016 Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
pdf2016-11-14 11:42
34/2016 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2016-06-08 11:37
33/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
pdf2016-06-07 11:36
32/2016 Akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2016-06-07 11:36
31/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 7 czerwca 2016 r.
pdf2016-05-30 11:36
30/2016 Podpisanie listu intencyjnego
pdf2016-05-17 11:36
29/2016 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2016-05-11 11:36
28/2016 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.
pdf2016-05-08 11:30
27/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 7 czerwca 2016 r.
pdf2016-05-06 11:30
26/2016 Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej
pdf2016-04-08 11:30
25/2016 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2016-04-06 11:30
24/2016 Zawiadomienie na podsatwie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
pdf2016-04-06 11:30
23/2016 Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
pdf2016-04-06 11:25
22/2016 Zawiadomienie na podsatwie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
pdf2016-04-06 11:25
21/2016 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2016-04-05 11:25
20/2016 Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
pdf2016-04-05 11:25
19/2016 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2016-03-29 11:25
18/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2016-03-29 11:25
17/2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 29 marca 2016 r.
pdf2016-03-24 11:25
16/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-03-17 11:25
15/2016 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
pdf2016-03-11 11:20
14/2016 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015
pdf2016-03-01 11:20
13/2016 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 29 marca 2016 r.
pdf2016-03-01 11:20
12/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 29 marca 2016 r.
pdf2016-03-01 11:20
11/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2016-03-01 11:20
10/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej
pdf2016-03-01 11:20
9/2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 1 marca 2016 r.
pdf2016-02-29 11:15
8/2016 Rezygnacja członka Zarządu
pdf2016-02-29 11:15
7/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-02-22 11:15
6/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-02-02 11:15
5/2016 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 1 marca 2016 r.
pdf2016-02-02 11:15
4/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 1 marca 2016 r.
pdf2016-01-28 11:15
3/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
pdf2016-01-15 11:15
2/2016 Odwołanie prokury
pdf2016-01-12 11:15
1/2016 Zawarcie znaczącej umowy

2015

pdf2015-12-08 13:33
47/2015 Wszczęcie postępowania arbitrażowego
pdf2015-11-24 13:30
46/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
pdf2015-12-09 13:33
48/2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2015-11-18 13:30
44/2015 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2015-12-15 13:33
49/2015 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2015-10-16 13:26
40/2015 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2015-10-29 13:29
42/2015 Wniosek o ogłoszenie upadłości
pdf2015-10-30 13:30
43/2015 Rezygnacja członka Zarządu
pdf2015-11-19 13:30
45/2015 Ugoda kończąca spór z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o.w Bełchatowie
pdf2015-10-02 13:17
37/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-10-29 13:26
41/2015 Udzielenie prokury łącznej
pdf2015-10-15 13:26
39/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-09-17 13:21
35/2015 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
pdf2015-08-25 13:17
33/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-08-28 13:17
34/2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2015-10-06 13:17
38/2015 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2015-08-12 13:16
31/2015 Udzielenie prokury łącznej
pdf2015-08-18 13:16
32/2015 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2015-08-07 13:12
29/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-07-23 13:12
27/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-07-22 13:12
26/2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2015-08-10 13:12
30/2015 Postanowienie sądu w sprawie umorzenia postępowania
pdf2015-08-03 13:12
28/2015 Odwołanie prokury
pdf2015-07-15 13:05
25/2015 Cofnięcie wniosku oogłoszenie upadłości
pdf2015-07-01 13:05
22/2015 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2015-07-03 13:05
23/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
pdf2015-06-03 13:00
17/2015 Zawarcie znaczącej Umowy
pdf2015-06-26 13:05
21/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-07-14 13:11
24/2015 Wniosek o ogłoszenie upadłości
pdf2015-06-03 13:00
16/2015 Akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2015-06-23 13:05
20/2015 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
pdf2015-05-27 13:00
13/2015 Udzielenie prokury łącznej
pdf2015-06-17 13:05
19/2015 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
pdf2015-06-18 13:05
18/2015 Odpowiedzi na pytania akcjoanariuszy zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. w dniu 2 czerwca 2015 r.
pdf2015-06-02 13:00
14/2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2015-06-03 13:00
15/2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 2 czerwca 2015 r.
pdf2015-05-08 12:56
10/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-05-07 12:56
8/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 czerwca 2015 r.
pdf2015-05-23 12:56
11/2015 Odstąpienie przez Emitenta od znaczącej umowy
pdf2015-05-27 12:56
12/2015 Odwołanie prokurentów Spółki
pdf2015-05-07 12:56
9/2015 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 2 czerwca 2015 r.
pdf2015-05-30 12:50
5/2015 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2016-04-09 12:50
6/2015 Powołanie członka Zarządu
pdf2016-04-22 12:50
7/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-02-12 12:50
2/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-01-30 12:50
1/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.
pdf2015-03-19 12:50
4/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-03-13 12:50
3/2015 Zawarcie znaczącej umowy

2014

pdf2013-10-07 17:26
69/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2014-12-12 16:03
64/2012 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2014-11-18 16:03
63/2014 Zawarcie znaczącej umowy cesji wierzytelności na zabezpieczenie
pdf2014-10-25 15:56
59/2014 Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z procedurą scalenia akcji
pdf2014-11-18 16:03
62/2014 Zawarcie znaczącej umowy pożyczki
pdf2014-10-31 15:56
60/2014 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki (scalenie)
pdf2014-10-20 15:56
57/2014 Złożenie przez Emitenta do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosku o zawieszenie obrotu akcjami w związku z procesem scalenia akcji Emitenta
pdf2014-10-17 15:45
55/2014 Rejestracja przez sąd zmian w strukturze kapitału zakładowego Spólki w związku z połączeniem (scaleniem) akcji Emitenta
pdf2014-11-14 15:56
61/2014 Zakończenie procesu scalenia akcji, wznowienie notowań
pdf2014-10-20 15:56
56/2014 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego z wnioskiem do Akcjonariuszy
pdf2014-10-20 15:56
58/2014 Złożenie przez emitenta do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o przeprowadzenie operacji scalenia akcji Emitenta
pdf2014-10-03 15:45
53/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-10-17 15:45
54/2014 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
pdf2014-09-29 15:45
49/2014 Uchwały podjete na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 29 września 2014 r.
pdf2014-09-29 15:45
51/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-09-30 15:45
52/2014 Uchwała KDPW dotycząca wartości nominalnej akcji
pdf2014-09-23 15:38
48/2014 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2014-09-25 15:38
45/2014/K Korekta treści projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 29 września 2014 r.
pdf2014-09-29 15:45
50/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2014-09-02 15:35
45/2014 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 29 września 2014 r.
pdf2014-09-12 15:38
46/2014/K Korekta raportu bieżącego nr 46/2014 z dnia 11 września 2014 r.
pdf2014-09-11 15:35
46/2014 Zawiadomienie od osoby obowiązanej o nabyciu akcji Spółki
pdf2014-09-12 15:38
47/2014 Zawiadomienie od osoby obowiązanej o nabyciu akcji Spółki
pdf2014-08-28 15:35
43/2014 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
pdf2014-09-02 15:35
44/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 29 września 2014 r.
pdf2014-08-28 15:35
42/2014 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
pdf2014-08-06 15:31
40/2014 Akcjoanriusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2014-08-26 15:31
41/2014 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
pdf2014-08-01 15:31
37/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-08-05 15:31
38/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-07-14 15:25
34/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-08-06 15:31
39/2014 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 6 sierpnia 2014 r.
pdf2014-07-24 15:25
36/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-07-11 15:06
32/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. na dzień 6 sierpnia 2014 r.
pdf2014-07-11 15:25
33/2014 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 6 sierpnia 2014 r.
pdf2014-07-10 15:06
31/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-07-22 15:25
35/2014 Korekta treści projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. zwołane na dzień 6 sierpnia 2014 r.
pdf2014-06-13 15:06
28/2014 Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej
pdf2014-06-04 14:56
25/2014 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki
pdf2014-06-11 15:06
26/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-06-14 15:06
29/2014 Zmiana animatora rynku dla akcji AWBUD S.A.
pdf2014-06-27 15:06
30/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
pdf2014-06-12 15:06
27/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-05-27 14:56
23/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym WAlnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2014-05-27 14:56
21/2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 27 maja 2014 r.
pdf2014-06-04 14:56
24/2014 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki
pdf2014-04-30 14:52
16/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 27 maja 2014 r.
pdf2014-05-27 14:56
22/2014 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
pdf2014-05-26 14:56
20/2014 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2014-04-30 14:52
17/2014 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 27 maja 2014 r.
pdf2014-05-23 14:52
19/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-05-08 14:52
18/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-04-24 14:52
15/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-04-14 14:47
12/2014 Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013
pdf2014-04-14 14:47
13/2014 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki
pdf2014-03-03 14:47
9/2014 Rezygnacja członka Zarządu
pdf2014-04-14 14:47
14/2014 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki
pdf2014-02-13 14:44
7/2014 Rejestracja przez są zmiany Statutu Spółki
pdf2014-03-03 14:47
10/2014 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
pdf2014-02-19 14:47
8/2014 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2014-03-05 14:47
11/2014 Powołanie prokurentów Spółki
pdf2014-01-31 14:38
5/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
pdf2014-01-31 14:38
4/2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.
pdf2014-02-10 14:38
6/2014 Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną Emitenta
pdf2014-01-14 14:38
3/2014 Pośrednie nabycie akcji Spółki
pdf2014-01-13 14:38
1/2014 Uchwały podjete na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 13 stycznia 2014 r.
pdf2014-01-13 14:38
2/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.

2013

pdf2013-12-10 17:32
76/2013 Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej
pdf2013-11-08 17:29
73/2013 Spełenienie kryterium znaczącej umowy
pdf2013-12-16 17:32
77/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 13 stycznia 2014 r.
pdf2013-12-16 17:32
78/2013 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 13 stycznia 2014 r.
pdf2013-12-10 17:29
75/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-10-29 17:26
72/2013 Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej
pdf2013-11-14 17:29
74/2013 Zawarcie znaczącej umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
pdf2013-10-08 17:26
70/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-09-13 17:23
66/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2013-10-04 17:23
68/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta
pdf2013-10-14 17:26
71/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-08-30 17:19
63/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-08-30 17:23
64/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-09-10 17:23
65/2013 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2013-09-24 17:23
67/2013 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2013-07-30 17:19
59/2013 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2013-08-01 17:19
61/2013 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2013-08-14 17:19
62/2013 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2013-07-18 17:15
57/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-07-12 17:15
55/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2013-07-18 17:15
56/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-07-19 17:15
58/2013 Aktulizacja informacji dotyczącej podpisanego Listu Intencyjnego
pdf2013-08-01 17:19
60/2013 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2013-07-04 17:12
53/2013 Rozwiązanie znaczącej umowy
pdf2013-07-08 17:12
54/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-06-14 17:12
51/2013 Odstąpienie przez Emitenta od znaczącej umowy
pdf2013-06-20 17:12
52/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
pdf2013-05-13 17:07
50/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-06-06 17:07
48/2013 Podpisanie Listu Intencyjnego
pdf2013-05-10 17:07
44/2013 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2013-05-14 17:07
45/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-05-16 17:07
46/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-05-08 17:03
40/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-05-16 17:07
47/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-05-09 17:03
41/2013 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2013 r.
pdf2013-05-09 17:07
42/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
pdf2013-04-26 17:01
37/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-05-09 17:07
43/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2013-05-02 17:03
39/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-04-25 17:01
35/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-04-26 17:01
36/2013 Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną Emitenta
pdf2013-04-26 17:03
38/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-04-12 16:55
31/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajengo Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2013 r.
pdf2013-04-17 16:55
33/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-04-10 16:55
30/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-04-12 16:55
32/2013 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9 maja 2013 r
pdf2013-04-04 16:47
28/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-04-24 16:55
34/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-03-20 16:50
25/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-04-04 16:50
27/2013 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2013-03-27 16:50
26/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-03-15 16:50
24/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-03-05 16:46
21/2013 Aktualizacja informacji dotyczące zawarcia znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2013-04-06 16:47
29/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej zawarcia znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2013-03-13 16:47
23/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-02-27 16:46
20/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-03-06 16:47
22/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-02-13 16:43
17/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-02-20 16:43
18/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-01-31 16:42
13/2013 Odwołanie prokurenta Spółki
pdf2013-02-08 16:43
15/2013 Informacja o toczącym się postępowaniu dotyczącym wierzytelności Emitenta, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
pdf2013-02-22 16:43
19/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-02-06 16:42
14/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-02-11 16:43
16/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2013-01-25 16:36
9/2013 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2013-01-31 16:39
12/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.
pdf2013-01-22 16:36
6/2013 Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A.
pdf2013-01-31 16:38
11/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
pdf2013-01-16 16:32
5/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-01-09 16:34
2/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-01-23 16:36
8/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-01-22 16:36
7/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2013-01-30 16:38
10/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-01-15 16:32
4/2013 Powołanie członka Rady Nadzorczej
pdf2013-01-04 16:32
1/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-01-15 16:32
3/2012 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A.

2012

pdf2012-12-24 20:55
102/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-12-31 20:55
103/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-12-20 20:52
99/2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
pdf2012-12-20 20:55
101/2012 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 stycznia 2013 r.
pdf2012-12-12 20:52
97/2012 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
pdf2012-12-19 20:52
98/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-12-20 20:55
100/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 stycznia 2013 r.
pdf2012-12-05 20:50
94/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-11-29 20:47
93/2012 Informacja o toczącym się postępowaniu dotyczącym wierzytelności Emitenta, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
pdf2012-12-05 20:50
95/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-11-21 20:44
90/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-11-28 20:47
92/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-11-09 20:44
88/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-11-27 20:47
91/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-12-12 20:50
96/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-11-09 20:42
87/2012 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2012-10-31 20:39
84/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-11-21 20:44
89/2012 Korekta omyłki pisarskiej w Raporcie za III kwartał 2012 roku
pdf2012-11-09 20:42
86/2012 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2012-10-16 20:35
81/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-10-24 20:39
83/2012 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2012-10-03 20:35
79/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-11-07 20:39
85/2012 Transakcje animatora na akacjach Spółki
pdf2012-10-23 20:39
82/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-09-18 20:30
78/2012/K Korekta numeru raportu bieżącego nr 78/2012 z dnia 18 września 2012 r.
pdf2012-09-26 20:35
78/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-09-21 20:30
75/2012/K Korekta raportu bieżącego nr 75/2012 z dnia 17 września 2012 r.
pdf2012-10-10 20:35
80/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-09-17 20:27
75/2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2012-09-19 20:30
77/2012 Rezygnacja członka Zarządu
pdf2012-09-21 20:30
73/2012/K Korekta raportu bieżącego nr 73/2012 z dnia 17 września 2012 r.
pdf2012-09-12 20:24
72/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-09-05 20:21
70/2012 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2012-09-17 20:27
73/2012 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 września 2012 r.
pdf2012-09-18 20:30
78/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-09-17 20:27
74/2012 Powołanie członka Rady Nadzorczej
pdf2012-09-07 20:24
71/2012 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2016-11-14 20:26
69/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-08-23 20:21
67/2012 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2012-08-22 20:21
66/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-08-23 20:21
68/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2016-11-14 20:24
65/2012 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 września 2012 r.
pdf2012-08-17 20:17
63/2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
pdf2012-08-08 20:15
60/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-08-08 20:15
61/2012 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2012-08-16 20:17
62/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-08-21 20:17
64/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 września 2012 r.
pdf2012-08-01 20:15
59/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-07-18 19:53
57/2012 Transkacje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-07-11 19:53
55/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-07-25 19:53
58/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-07-17 19:53
56/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-07-04 19:50
52/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-07-04 19:50
53/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-07-05 19:50
54/2012 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2012-06-28 19:47
49/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
pdf2012-07-04 19:47
51/2012 Transkacje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-06-20 19:44
46/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-07-03 19:47
50/2012 Spełnienie się warunku zawieszającego istotnej umowy
pdf2012-06-26 19:41
47/2012 Zawarcie znzczącej umowy
pdf2012-06-05 19:41
43/2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2012-06-27 19:47
48/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-06-14 19:44
45/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółkhttps://www.awbud.pl/wp-admin/post-new.php?post_type=venti_raporty#i
pdf2012-06-05 19:41
41/2012 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r.
pdf2012-06-05 19:41
42/2012 Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011
pdf2012-06-06 19:44
44/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-05-30 19:38
39/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-06-04 19:41
40/2012 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2012-05-10 19:36
33/2012 Korekta omyłki pisarskiej w Skonsolidowanym raporcie rocznym 2011
pdf2012-05-23 19:38
37/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-05-25 19:38
38/2012 Zawarcie znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku
pdf2012-05-10 19:36
34/2012 Ogłoszenie o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2012 r.
pdf2012-05-04 19:34
30/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-05-10 19:36
35/2012 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 czerwca 2012 r.
pdf2012-05-09 19:34
32/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-05-01 19:32
29/2012 Rekomendacja Zarządu AWBUD S.A.w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011
pdf2012-05-16 19:36
36/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-04-25 19:32
28/2012 Transkacje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-05-09 19:34
31/2012 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej AWBUD S.A., co do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011
pdf2012-03-29 19:28
22/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-04-19 19:31
27/2012 Transkacje na akcjach Spółki
pdf2012-04-12 19:30
25/2012 Transkacje animatora na akcjach spółki
pdf2012-11-18 19:31
26/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-03-29 19:28
23/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-03-07 19:25
18/2012 Transkacje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-04-04 19:28
24/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-02-16 19:22
14/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-03-23 19:25
21/2012 Niespełnienie się warunku zawieszającego umowy
pdf2012-02-29 19:22
17/2012 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku
pdf2012-03-21 19:25
20/2012 Transkacje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-03-14 19:25
19/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-02-29 19:22
16/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-02-15 19:19
13/2012 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku
pdf2012-02-23 19:22
15/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-02-08 19:19
10/2012 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2012-02-08 19:19
11/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-02-09 19:19
12/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-02-02 19:19
9/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-01-25 19:13
7/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-01-18 19:12
3/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
pdf2012-01-25 19:12
6/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-01-18 19:12
5/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-01-04 19:12
1/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-01-25 19:13
8/2012 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki zawartych w 2011 roku nieprzekraczających 5.000 euro
pdf2012-01-18 19:12
4/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.
pdf2012-01-11 19:14
2/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki

2011

pdf2010-11-24 15:58
128/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (211.7 kB)
pdf2010-11-24 15:56
127/2010 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. wraz z uzasadnieniami (1,160.9 kB)
pdf2011-12-20 12:47
104/2011 Powołanie Członka Zarządu
pdf2011-12-20 12:49
105/2011 Zmiany stanowisk w Radzie Nadzorczej
pdf2011-12-29 12:49
107/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-12-21 12:49
106/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-12-20 12:47
103/2011 Odwołanie prokurenta Spółki
pdf2011-12-09 12:47
101/2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
pdf2011-12-06 12:42
97/2011 Transkacje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-12-09 12:42
100/2011 Zmiana Statutu AWBUD Spółka Akcyjna
pdf2011-12-09 12:42
99/2011 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
pdf2011-12-01 12:37
94/2011 Zawarcie znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku
pdf2011-12-14 12:47
102/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-11-23 12:37
91/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-12-06 12:42
96/2011 Odwołanie prokurenta Spółki
pdf2011-11-30 12:37
93/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-12-09 12:42
98/2011 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 grudnia 2011 r.
pdf2011-11-02 12:17
85/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-11-09 12:17
87/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-11-10 12:37
89/2011 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9 grudnia 2011 r.
pdf2011-11-10 12:17
88/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 grudnia 2011 r.
pdf2011-11-30 12:37
92/2011 Informacja o wszczęciu przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
pdf2011-11-16 12:37
90/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-10-27 12:17
84/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-10-06 12:12
78/2011 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2011-10-27 12:17
83/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-10-07 12:17
80/2011 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2011-10-13 12:17
82/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-09-28 12:07
75/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-10-07 12:17
81/2011 Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez Emitenta umowy znaczącej
pdf2011-08-31 12:06
71/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-10-07 12:11
79/2011 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2011-09-15 12:07
73/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-09-30 12:12
76/2011 Odwołanie prokurenta Spółki
pdf2011-10-05 12:12
77/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-09-07 12:07
72/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-09-21 12:07
74/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-08-04 11:59
67/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-08-10 12:00
68/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-07-27 11:59
65/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-08-18 12:00
69/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-07-07 12:01
61/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-07-20 11:59
64/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-07-12 12:01
62/2011 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2011-06-22 11:54
59/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-08-24 12:00
70/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-07-13 11:59
63/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-06-09 11:54
56/2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
pdf2011-06-29 11:54
60/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-06-14 11:55
57/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
pdf2011-05-26 11:46
49/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-06-09 11:54
55/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-06-16 11:55
58/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-06-02 11:46
53/2011 Powołanie członków Rady Nadzorczej
pdf2011-06-02 11:46
54/2011 Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej
pdf2011-05-19 11:46
47/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-04-13 11:46
45/2011 Odstąpienie od umowy przez Ozen Plus Sp.z.o.o.
pdf2011-06-02 11:50
52/2011 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2011 r.
pdf2011-05-20 11:46
48/2011 Odstąpienie od umowy zawartej z OZEN Plus Sp. zo.o.
pdf2011-06-02 11:50
51/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-04-12 11:42
43/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-05-16 11:46
46/2011 Informacja o realizacji kontraktu dla OZEN Plus Sp. zo.o.
pdf2011-04-12 11:41
44/2011 Tekst jednolity Statutu AWBUD Spółka AkcyjnA
pdf2011-04-11 11:42
42/2011/K Korekta treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 czerwca 2011 r.
pdf2011-05-06 11:41
42/2011 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 czerwca 2011 r.
pdf2011-05-06 11:41
40/2011 Korekta omyłki pisarskiej w Skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2010
pdf2011-05-05 11:35
38/2011 Rejestracja przez Sąd kapitału docelowego
pdf2011-05-06 11:41
41/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 czerwca 2011 r.
pdf2011-04-13 11:36
35/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-05-05 11:40
39/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-04-06 11:36
34/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-04-21 11:36
36/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-04-29 11:35
37/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-03-07 11:30
17/2011/K Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do korekty raportu bieżącego nr 17/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.
pdf2011-03-30 11:36
33/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-03-17 11:30
31/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-03-23 11:36
32/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-03-10 11:30
29/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-03-15 11:30
30/2011 Zawarcie znaczącego Kontraktu
pdf2011-03-03 11:23
25/2011 Odwołanie Członka Zarządu
pdf2011-03-04 11:30
28/2011 Powołanie prokurentów Spółki
pdf2011-03-04 11:30
17/2011 Korekta raportu bieżącego nr 17/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.
pdf2011-03-03 11:23
24/2011 Zmiana stanowiska w Zarządzie Spółki
pdf2011-03-04 11:30
27/2011 Uzupełnienie komunikatu Nr 21/2011 z dnia 1.03.2011 r. dotyczącego postanowienia Sądu o zarejestrowaniu zmiany firmy i siedziby Spółki oraz tekstu jednolitego Spółki
pdf2011-03-03 11:23
22/2011 Powołanie Prezesa Zarządu
pdf2011-03-03 11:23
23/2011 Powołanie Wiceprezesa Zarządu
pdf2011-03-03 11:23
26/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-02-17 11:21
17/2011 Korekta raportu bieżącego nr 9/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. (83.4 kB)
pdf2011-02-23 11:23
19/ 2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-02-10 11:19
16/2011 Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy (77.7 kB)
pdf2011-03-01 11:23
20/ 2011 Postanowienie sądu o połączeniu spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych _INSTAL-LUBLIN_ Spółka Akcyjna ze spółką zależną _AWBUD_ Sp.zo.o
pdf2011-03-01 11:23
21/ 2011 Zarejestrowanie przez Sąd zmiany firmy i siedziby Spółki oraz tekstu jednolitego Spółki
2011-02-08 11:16
13/2011 Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej jako finalizacja transakcji wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa Emitenta (119.2 kB)
pdf2011-02-09 11:19
14/2011 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (62.7 kB)
pdf2011-02-09 11:19
15/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki (768.8 kB)
pdf2011-02-18 11:21
18/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki (602.0 kB)
pdf2011-01-26 11:16
10/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki (212.6 kB)
pdf2011-01-28 11:16
11/2011 Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej (224.5 kB)
pdf2011-01-19 11:06
6/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki (209.0 kB)
pdf2011-02-02 11:16
12/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki (340.4 kB)
pdf2011-01-05 11:06
1/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki (229.2 kB)
pdf2011-01-12 11:06
2/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (1,033.2 kB)
pdf2011-01-20 11:06
7/2011 Uchwały podjęte w dniu 20.01.2011r. na Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (5,866.3 kB)
pdf2011-01-13 11:06
4/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki (285.2 kB)
pdf2011-01-25 11:15
9/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (79.6 kB)
pdf2011-01-14 11:06
5/2011 Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do sprzedaży akcji Spółki (86.1 kB)
2011-01-21 11:14
8/2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (78.1 kB)

2010

pdf2010-12-29 16:21
146/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (158.3 kB)
pdf2010-12-31 16:21
148/2010 Zawarcie umowy zbycia przedsiębiorstwa spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent") na rzecz spółki zależnej Instal-Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, jako wkładu niep (92.4 kB)
pdf2010-12-22 16:19
143/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (407.3 kB)
pdf2010-12-30 16:21
147/2010 Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym drugiego zawiadomienia Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") o zamiarze połączenia Spółki z "AWBUD" Spółka z ogr. (84.2 kB)
pdf2010-12-23 16:21
144_2010 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (114.2 kB)
pdf2010-12-20 16:06
139/2010 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 grudnia 2010 r. (263.6 kB)
2010-12-22 16:15
142/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (78.7 kB)
pdf2010-12-20 16:14
141/2010 Powołanie członków Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (98.3 kB)
pdf2010-12-20 16:14
140/2010 Odwołanie członków Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (72.6 kB)
pdf2010-12-20 16:05
138/2010 Komunikat działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serr I (116.9 kB)
pdf2010-12-16 16:05
136/2010 Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym planu połączenia spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") ze spółką AWBUD Sp. z o.o. w Fugasówce wraz z zawiadomieniem... (83.8 kB)
pdf2010-12-17 16:06
137/2010 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I (74.8 kB)
pdf2010-12-16 16:43
135/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (292.8 kB)
pdf2010-12-01 15:57
131/2010 Złożenie planu połączenia spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") ze spółką AWBUD Sp. z o.o. w Fugasówce do akt rejestrowych Spółki (85.5 kB)
pdf2010-12-10 15:57
133/2010 Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I-wyjaśnienie przyczyn nieobjęcia wnioskiem 1550 sztuk akcji serii A (120.8 kB)
pdf2010-12-01 15:57
130/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (144.5 kB)
pdf2010-12-01 15:58
129/2010 Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawie uzgodnienia planu połączenia spółki... (3,275.4 kB)
pdf2010-11-24 15:48
126/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (536.9 kB)
pdf2010-12-09 15:57
132/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (692.8 kB)
2010-11-17 15:48
124/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (202.9 kB)
2010-11-15 15:48
123/2010 Odwołanie Członka Zarządu Instal-Lublin S.A. (67.6 kB)
2010-11-15 15:48
121/2010 Korekta raportu kwartalnego QSr 3/2010 (125.0 kB)
pdf2010-11-24 15:48
125/2010 Podjęcie decyzji przez Zarząd i Radę Nadzorczą w sprawie zbycia przedsiębiorstwa spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna na rzecz zależnej spółki Instal-Lublin Sp. z o.o. oraz wszczęcia procedury.. (601.1 kB)
2010-10-27 15:40
117/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (224.2 kB)
pdf2010-11-04 15:48
119/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (229.8 kB)
2010-11-09 15:48
120/2010 Rezygnacja Pana Grzegorza Kubicy z funkcji członka Rady Nadzorczej (71.5 kB)
2010-11-15 15:48
122/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (257.3 kB)
2010-10-29 15:39
118/2010 Korekta raportu bieżącego nr 116/2010 (77.1 kB)
pdf2010-10-15 15:39
114/2010 Zawarcie znaczącego aneksu (40.1 kB)
pdf2010-10-26 15:40
116/2010 Wpis podwyższenia kapitału zakłądowego do KRS (38.1 kB)
pdf2010-10-20 15:39
115/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (222.6 kB)
pdf2010-10-13 15:38
113/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (915.6 kB)
pdf2010-10-07 15:38
111/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy DM IDM S.A. (39.9 kB)
pdf2010-10-13 15:38
112/2010 Zakończenie prywatnej subskrypcji serii I (38.1 kB)
pdf2010-10-05 15:31
108/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy BBI CAPITAL NFI S.A. (43.3 kB)
pdf2010-10-06 15:31
109/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy Petrofox S.A. (59.8 kB)
pdf2010-09-30 15:31
107/2010 Informacja o wydaniu dokumentów akcji serii I. Podwyższenie kapitału zakładowego. (36.5 kB)
pdf2010-09-30 15:31
106/2010 Nabycie akcji PWB AWBUD S.A. i udziałów AWBUD Sp. z o.o. Zawarcie umów objęcia akcji serii I "INSTAL-LUBLIN" S.A. (46.6 kB)
pdf2010-09-22 15:31
104/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (709.7 kB)
pdf2010-09-29 15:31
105/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (193.0 kB)
pdf2010-10-06 15:31
110/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (220.4 kB)
pdf2010-09-15 15:21
101/2010 Korekta Skonsolidowanego raportu okresowego za I kw. 2010r., opublikowanego 17.05.2010 r. (71.6 kB)
pdf2010-09-13 15:19
96/2010 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (117.8 kB)
pdf2010-09-22 15:31
103/2010 Zawarcie znaczącej umowy (71.4 kB)
pdf2010-09-15 15:20
100/2010 Korekta Skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok, opublikowanego 30.04.2010 r. (169.8 kB)
pdf2010-09-15 15:19
99/2010 Korekta Jednostkowego raportu okresowego za I kw. 2010 r., opublikowanego 17.05.2010r. (52.4 kB)
pdf2010-09-16 15:21
102/2010 Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki (1,321.0 kB)
pdf2010-09-15 15:19
97/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (281.6 kB)
pdf2010-09-07 15:19
94/2010 Komunikat działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii H (35.0 kB)
pdf2010-09-01 15:19
92/2010 Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H – wyjaśnienie przyczyn nieobjęcia wnioskiem 1550 sztuk akcji serii A (39.8 kB)
pdf2010-09-08 15:19
95/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (7,685.0 kB)
pdf2010-09-01 15:11
89/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (3,138.1 kB)
pdf2010-09-15 15:19
98/2010 Korekta Jednostkowego raportu rocznego za 2009 rok, opublikowanego 30.04.2010r. (71.8 kB)
pdf2010-09-06 15:19
93/2010 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H (37.2 kB)
pdf2010-09-01 15:12
91/2010 Powołanie Prezesa Zarządu (51.5 kB)
pdf2010-08-23 15:11
87/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (37.2 kB)
pdf2010-08-25 15:11
88/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,465.3 kB)
pdf2010-09-01 15:11
90/2010 Rezygnacja Prezesa Zarządu (31.7 kB)
pdf2010-08-18 15:04
84/2010 Wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do KRS (37.0 kB)
pdf2010-08-23 15:12
86/2010 Uchwały podjęte w dniu 23 sierpnia 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (88.8 kB)
pdf2010-08-11 15:05
80/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,536.1 kB)
pdf2010-08-17 15:04
81/2010 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 60/2010 dotyczącego powołania członka zarządu (33.0 kB)
pdf2010-08-18 15:04
85/2010 Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki (136.4 kB)
2010-08-18 15:04
83/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (2,582.5 kB)
pdf2010-07-30 15:00
77/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy Dom Maklerski IDMSA (225.1 kB)
pdf2010-08-04 15:00
78/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,387.5 kB)
pdf2010-08-10 15:03
79/2010 Zakończenie prywatnej subskrypcji akcji serii H (38.9 kB)
2010-07-26 14:54
73/2010 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 sierpnia 2010r wraz z uzasadnieniami. (361.0 kB)
pdf2010-07-21 14:47
69/2010 Nabycie akcji PWB AWBUD S.A. – zawarcie znaczących umów (51.0 kB)
pdf2010-07-29 15:00
75/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (339.2 kB)
pdf2010-07-30 15:00
76/2010 Podjęcie decyzji przez Zarząd i Radę Nadzorczą w sprawie zmiany firmy i siedziby Spółki (31.0 kB)
pdf2010-07-22 14:47
70/2010 Informacja o wydaniu dokumentów akcji serii H. Podwyższenie kapitału zakładowego (35.9 kB)
2010-07-26 14:54
72/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (339.8 kB)
pdf2010-07-29 14:55
74/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy Petrofox S.A. (société anonyme) (25.1 kB)
pdf2010-07-14 14:47
67/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,253.4 kB)
pdf2010-07-23 14:47
71/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy BBI CAPITAL NFI S.A. (47.7 kB)
pdf2010-07-07 14:47
65/2010 Sprawozdanie z działalności RAdy Nadzorczej w 2009 r. (61.3 kB)
pdf2010-07-07 14:47
66/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (426.1 kB)
pdf2010-07-21 14:47
68/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,910.1 kB)
pdf2010-07-05 14:47
64/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % na WZA (33.3 kB)
pdf2010-06-30 14:38
60/2010 Powołanie Członka Zarządu (31.9 kB)
pdf2010-06-23 14:09
57/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (298.0 kB)
pdf2010-06-30 14:38
62/2010 Wybór audytora (16.8 kB)
pdf2010-06-30 14:38
61/2010 Powołanie Prezesa Zarządu (25.6 kB)
pdf2010-06-30 14:38
63/2010 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. (58.3 kB)
pdf2010-06-30 14:38
59/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (332.1 kB)
pdf2010-06-09 14:09
53/2010 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza (54.7 kB)
pdf2010-06-16 14:09
55/2010 Zawarcie znaczącej umowy (37.3 kB)
pdf2010-06-09 14:09
54/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (330.8 kB)
pdf2010-06-08 14:09
52/2010 Zawarcie znaczącej umowy (36.3 kB)
pdf2010-06-16 14:09
56/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (472.6 kB)
pdf2010-05-17 14:08
44/2010 Zawarcie znaczącego aneksu (43.0 kB)
pdf2010-06-02 14:09
51/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (299.1 kB)
2010-05-31 14:09
49/2010 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami (77.7 kB)
pdf2010-06-01 14:09
50/2010 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (42.3 kB)
pdf2010-05-27 14:06
47/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (197.3 kB)
2010-05-31 14:09
48/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (66.7 kB)
pdf2010-05-19 14:02
46/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (305.4 kB)
pdf2010-05-06 14:02
42/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (629.5 kB)
pdf2010-05-19 14:03
45/2010 Zawarcie znaczącej umowy (39.2 kB)
pdf2010-04-21 13:58
40/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (463.7 kB)
pdf2010-04-14 13:58
39/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (580.1 kB)
pdf2010-05-12 14:02
43/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (507.6 kB)
pdf2010-04-28 13:58
41/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (495.4 kB)
pdf2010-04-13 13:58
38/2010 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (38.7 kB)
pdf2010-04-07 13:54
36/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy: "Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna." (41.2 kB)
pdf2010-03-24 13:54
34/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (2,636.3 kB)
2010-03-31 13:54
35/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (205.6 kB)
pdf2010-03-18 13:54
32/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,790.0 kB)
pdf2010-03-04 13:46
28/2010 Uchwały podjęte w dniu 4 marca 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (80.2 kB)
pdf2010-04-08 13:54
37/2010 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (1,080.0 kB)
pdf2010-03-23 13:54
33/2010 Zawarcie umowy z audytorem (33.9 kB)
pdf2010-03-10 13:46
29/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (38.1 kB)
pdf2010-03-03 13:46
26/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy: "Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna." (42.2 kB)
pdf2010-03-17 13:46
31/2010 Wybór audytora (33.6 kB)
pdf2010-03-10 13:46
30/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (830.5 kB)
pdf2010-02-12 13:37
21/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy BBI CAPITAL NFI S.A. (42.1 kB)
pdf2010-02-25 13:46
23/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,875.4 kB)
pdf2010-03-03 13:46
27/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,190.5 kB)
pdf2010-02-10 13:37
20/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,323.0 kB)
pdf2010-03-01 13:46
24/2010 Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych (34.3 kB)
pdf2010-02-05 13:37
18/2010 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 marca 2010 r. wraz z uzasadnieniami (73.5 kB)
pdf2010-01-28 13:30
12/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku (37.9 kB)
pdf2010-02-17 13:37
22/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (2,330.8 kB)
pdf2010-02-04 13:37
16/2010 Zawarcie znaczącej umowy (61.0 kB)
pdf2010-02-05 13:37
17/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (74.3 kB)
pdf2010-02-10 13:37
19/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy: "Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna." (41.1 kB)
pdf2010-02-03 13:30
13/2010 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (35.5 kB)
pdf2010-02-04 13:30
15/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,424.8 kB)
pdf2010-01-27 13:25
10/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,650.2 kB)
pdf2010-01-28 13:25
11/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku (72.2 kB)
pdf2010-02-03 13:30
14/2010Włączenie zadań komitetu audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej (35.8 kB)
pdf2010-01-20 13:22
8/2010 Rezygnacja Pana Jana Dudy z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (33.7 kB)
pdf2010-01-15 12:57
6/2010 Powołanie członków Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (60.7 kB)
pdf2010-01-20 13:24
9/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,432.3 kB)
pdf2010-01-08 13:18
2/2010 Ogłoszenie przerwy w obradach wznowionego po przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (34.1 kB)
pdf2010-01-15 13:25
5/2010 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A (33.5 kB)
pdf2010-01-20 13:25
7/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (38.0 kB)
pdf2010-01-12 12:57
3/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (35.9 kB)
pdf2010-01-15 12:57
4/2010 Uchwały podjęte w dniu 15 stycznia 2010 r. na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (93.3 kB)
pdf2010-01-08 13:17
1/2010 Uchwały podjęte w dniu 8 Stycznia 2010 r. na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (39.1 kB)

2009

pdf2009-12-21 17:48
73/2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (35.8 kB)
pdf2009-12-21 17:48
74/2009 Sprostowanie oczywistej omyłki raportu bieżącego nr 71/2009 i nr 72/2009 (41.7 kB)
pdf2009-12-18 17:46
72/2009 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (33.6 kB)
pdf2009-12-18 17:46
71/2009 Uchwały podjęte w dniu 18 grudnia 2009 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (44.4 kB)
pdf2009-11-20 17:33
61/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (72.8 kB)
pdf2009-12-16 17:46
70/2009 Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki (135.2 kB)
pdf2009-12-01 17:37
67/2009 Rezygnacja Pana Dawida Sukacza z członka Rady Nadzorczej (33.6 kB)
pdf2009-12-15 17:41
69/2009 Wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do KRS (37.2 kB)
pdf2009-11-27 17:37
64/2009 Korekta raportu śródrocznego za I półrocze 2009 roku (30.7 kB)
pdf2009-12-01 17:37
66/2009 Komunikat działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii G (35.8 kB)
pdf2009-11-30 17:37
65/2009 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G (15.9 kB)
pdf2009-11-20 17:19
62/2009 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami (93.0 kB)
pdf2009-11-18 17:32
60/2009 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy Dom Maklerski IDM S.A. (40.5 kB)
pdf2009-11-27 17:37
63/2009 Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G – wyjaśnienie przyczyn nieobjęcia wnioskiem 1550 sztuk akcji serii A (41.4 kB)
pdf2009-11-10 17:19
56/2009 Informacja o wydaniu dokumentów akcji serii G (36.1 kB)
pdf2009-11-17 17:32
59/2009 Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (34.6 kB)
pdf2009-11-13 17:32
58/2009 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy BBI CAPITAL NFI S.A. (43.8 kB)
pdf2009-10-30 17:19
54/2009 Nabycie udziałów w Spółce Geoclima Sp. z o. o. (38.8 kB)
pdf2009-11-12 17:32
57/2009 Zakończenie prywatnej subskrypcji akcji serii G (39.2 kB)
pdf2009-11-05 17:19
55/2009 Sprostowanie raportu bieżącego 54/2009 (52.3 kB)
pdf2009-09-10 17:15
52/2009 Zawarcie znaczącej umowy (59.4 kB)
pdf2009-09-02 17:15
48/2009 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (59.1 kB)
pdf2009-09-03 17:15
51/2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (61.3 kB)
pdf2009-09-24 17:15
53/2009 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału (27.1 kB)
pdf2009-09-03 17:15
50/2009 Uchwały podjęte w dniu 3 września 2009 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (75.5 kB)
pdf2009-08-21 17:05
46/2009 Zawarcie znaczącej umowy zlecenia (57.6 kB)
pdf2009-09-01 17:14
47/2009 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z Domu Maklerskiego IDM S.A. (63.9 kB)
pdf2009-08-07 17:04
43/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (70.9 kB)
pdf2009-08-14 17:06
45/2009 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy "BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny" S.A. (72.4 kB)
pdf2009-07-03 17:05
41/2009 Wybór audytora na 2009 rok (55.5 kB)
pdf2009-07-24 17:05
42/2009 Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży (58.2 kB)
pdf2009-08-07 17:06
44/2009 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 września 2009 r. wraz z uzasadnieniami. (79.6 kB)
pdf2009-06-05 17:05
37/2009 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy Dom Maklerski IDMSA (59.9 kB)
pdf2009-06-18 17:05
39/2009 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F. (60.2 kB)
pdf2009-05-29 17:02
34/2009 Rezygnacja z funkcji członków Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (57.9 kB)
pdf2009-05-29 17:02
35/2009 Powołanie członków Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (68.3 kB)
pdf2009-06-03 17:02
36/2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. (59.9 kB)
pdf2009-06-15 17:05
38/2009 Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F – wyjaśnienie przyczyn nieobjęcia wnioskiem 1550 sztuk akcji serii A. (62.5 kB)
pdf2009-05-29 16:56
33/2009 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (56.6 kB)
pdf2009-05-28 16:56
30/2009 Data zarejestrowania przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego (58.1 kB)
pdf2009-05-29 16:56
31/2009 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy BBI Capital NFI S.A. (63.4 kB)
pdf2009-05-25 16:56
28/2009 Zawarcie znaczącej umowy (58.5 kB)
pdf2009-05-29 16:56
32/2009 Uchwały podjęte w dniu 29 maja 2009 r. na XXII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. (75.1 kB)
pdf2009-05-15 16:52
26/2009 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki i oceną pracy Rady Nadzorczej (71.4 kB)
pdf2009-05-15 16:52
25/2009 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniami (78.4 kB)
pdf2009-05-15 16:52
27/2009 Uzupełnienie raportu okresowego za pierwszy kwartał 2009 roku (SA-Q 1/2009) (58.6 kB)
pdf2009-05-15 16:52
24/2009 Informacja w sprawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy (56.3 kB)
pdf2009-04-20 16:44
18/2009 Sprostowanie do raportu o informacji o przydziale akcji serii F (54.1 kB)
pdf2009-04-28 16:44
21/2009 Sprostowanie do raportu o informacji o przydziale akcji serii F (53.5 kB)
pdf2009-04-23 16:44
20/2009 Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (70.0 kB)
pdf2009-04-30 16:43
22/2009 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniami (60.1 kB)
pdf2009-04-21 16:44
19/2009 Zawarcie znaczącej umowy (55.8 kB)
pdf2009-04-07 16:44
15/2009 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku (58.4 kB)
pdf2009-04-07 16:44
14/2009 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2008 rok (49.9 kB)
pdf2009-04-16 16:44
17/2009 Informacja o przydziale akcji serii F (58.8 kB)
pdf2009-03-16 16:35
11/2009 Zatwierdzenie aneksu Nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF (58.4 kB)
pdf2009-03-31 16:35
12/2009 Informacja o zapisach na akcje serii F w wykonaniu prawa poboru (54.7 kB)
pdf2009-04-09 16:44
16/2009 Data i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (61.1 kB)
pdf2009-03-12 16:34
9/2009 Zawarcie znaczącej umowy (55.7 kB)
pdf2009-04-03 16:35
13/2009 Informacja o przydziale akcji serii F (54.7 kB)
pdf2009-03-13 16:34
10/2009 Informacja o wydłużeniu zapisów i przesunięciu przydziału akcji serii F (58.6 kB)
pdf2009-02-02 16:27
5/2009 Korekta numeru raportu bieżącego nr 4/2008 z dnia 30 stycznia 2009 roku. (55.2 kB)
pdf2009-02-27 16:27
7/2009 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF (58.3 kB)
pdf2009-01-29 16:27
3/2009 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku. (56.3 kB)
pdf2009-03-12 16:27
8/2009 Zawarcie znaczącej umowy (55.0 kB)
pdf2009-01-28 16:27
2/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku (57.1 kB)
pdf2009-01-30 16:27
4/2008 Korekta do uzupełnień do wprowadzeń, do dodatkowych not objaśniających oraz do noty 2 b do sprawozdań finansowych za lata 2005-2007 (58.5 kB)
pdf2009-01-07 16:27
1/2009 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy: Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna. (60.7 kB)