Akcjonariat

 

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba akcji, liczba głosów Udział w kapitale i głosach
Murapol S.A.* 5 440 344 66,00%
Michał Wuczyński 1 236 442 15,00%
Pozostali 1 566 160 19,00%
Razem 8 242 946 100%

* poprzez podmioty zależne

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.121.473,00 zł i dzieli się na 8.242.946 akcji zwykłych serii A1.

Łączna liczba głosów z akcji wynosi 8.242.946 (z każdej akcji przysługuje jeden głos).

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Nie występują akcje uprzywilejowane.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 50 groszy