Nota prawna

 1. Wyłączne prawa do strony internetowej www.partner-bud.pl (dalej „Serwis”) przysługują PartnerBud S.A. w Fugasówce (dalej „PartnerBud”)
 2. Korzystanie z Serwisu podlega niniejszym Warunkom Prawnym. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszych Warunków Prawnych.
 3. Serwis pełni rolę informacyjną o PartnerBud oraz ma na celu ułatwienie kontaktu z PartnerBud oraz umożliwienie pobierania i drukowania dokumentów.
 4. Jakiekolwiek informacje i dane zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 6. Każdy użytkownik Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania Serwisu w sposób zgodny z jego celem i przepisami prawa, bez naruszenia dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji i praw własności intelektualnej.
 7. Posługiwanie się wydrukami stron z Serwisu wymaga ujawnienia źródła informacji.
 8. Wszelka korespondencja kierowana na PartnerBud przy wykorzystaniu Serwisu nie jest traktowana jako poufna i mająca prywatny charakter. PartnerBud nie mają obowiązku na nią odpowiadać.
 9. W ramach PartnerBud nie zbiera danych osobowych.
 10. Wszelkie prawa majątkowe do Serwisu przysługują PartnerBud. Za wyjątkiem gdy określono inaczej nie jest dopuszczalne: jakiekolwiek utrudnianie dostępu do Serwisu lub jakichkolwiek jego elementów, modyfikowanie, zmienianie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie Serwisu, ani jakichkolwiek jego elementów.
 11. Znaki towarowe PartnerBud Design & Build i Grupa PartnerBud są prawnie chronione.
 12. Nazwy, firmy i znaki towarowe osób trzecich zamieszczone w Serwisie stanowią przedmiot praw tych podmiotów i są prezentowane w Serwisie wyłącznie dla celów informacyjnych.
 13. PartnerBud podejmie działania mające na celu okresową aktualizację Serwisu. PartnerBud nie składa żadnych zapewnień, czy gwarancji co do kompletności, dokładności i aktualności informacji i danych zamieszczonych w Serwisie.
 14. Każdy użytkownik Serwisu powinien zatem mieć świadomość, że przed wykorzystaniem informacji lub danych zawartych w Serwisie powinien dokonać ich sprawdzenia lub potwierdzenia.
 15. PartnerBud nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie informacji i danych zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z intencją PartnerBud oraz celem Serwisu.
 16. Wyłącznie PartnerBud podejmuje decyzje co do udostępnienia i zamknięcia dostępu do Serwisu.