Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud S.A. w upadłości

21 listopada 2020

Syndyk Masy Upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości („Spółka”) w porozumieniu z Zarządem Spółki informuje, że Maji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusz większościowy Spółki, działając na podstawie art. 399 § 3 KSH oraz § 10 pkt 6 statutu Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 grudnia 2020 roku, na godzinę 11:00, pod adresem: ul. Emilii Plater 53, piętro 20, 00-113 Warszawa.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz innymi wymaganymi dokumentami i informacjami stanowią załączniki do raportu.

Podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Powrót do listy