Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą Fugasówce na dzień 30 września 2020 r.

4 września 2020

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą Fugasówce

 

I.

Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

(art. 4022 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych)

Syndyk Masy Upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości informuje, że Zarząd PartnerBud Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, art. 4021 Kodeksu spółek handlowych i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 września 2020 roku, na godzinę 11.00, pod adresem siedziby Spółki: ul. Reja 4, Fugasówka k. Zawiercia, 42-440 Ogrodzieniec, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

(art. 4022 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych)

A.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i powinno zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@partner-bud.pl. Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie to następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

B.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@partner-bud.pl . Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

C.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

D.

 1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych
 2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
 3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
 4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
 5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
 6. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
 7. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
 8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 9. Formularz pełnomocnictwa pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: partner-bud.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
 10. Akcjonariusz zawiadamiania Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki wza@partner-bud.pl pełnomocnictwa w formacie PDF sporządzonego na formularzu pełnomocnictwa udostępnionego przez Spółkę i czytelnie podpisanego przez Akcjonariusza względnie osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną, wraz zpełnomocnictwem należy przesłać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF. Powyższy sposób zawiadamiania ma na celu, jakkolwiek ograniczoną, identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz ważności pełnomocnictwa.
 11. Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z dysponowaniem jego danymi oraz zawiadomieniem Spółki oudzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Akcjonariusz ponosi ryzyko związane zudzieleniem pełnomocnictwa i zawiadomieniem Spółki o jego udzieleniu w postaci elektronicznej w inny sposób niż wskazany w tym pkt
 12. Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
 13. Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza powinien legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość i okazać taki dokument na każde żądanie Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 14. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
 15. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przy zachowaniu warunków i zasad opisanych w pkt 12 powyżej.

E.

Statut Spółki nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

F.

Statut Spółki nie przewiduje wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

G.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

H.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

 

III.

Dzień rejestracji (Record date)

(art. 4021 Kodeksu spółek handlowych)

Dniem rejestracji zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek handlowych jest  14 września 2020 roku.

IV.

Informacja o prawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

(art. 4022 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych)

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

V.

Dostęp do dokumentacji i projektów uchwał

(art. 4022 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych)

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne w formie pisemnej pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Reja 4, Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec, w Biurze Zarządu, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w formie elektronicznej, w formacie PDF na stronie internetowej Spółki: www.partner-bud.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

VI.

Strona internetowa Spółki

(art. 4022 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych)

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione pod następującym adresem strony internetowej Spółki: www.partner-bud.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

VII.

Zaświadczenie o uczestnictwie. Wykaz. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

(art. 4063 i art. 407 Kodeksu spółek handlowych)

 

 1. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 4063 3 Kodeksu spółek handlowych.
 2. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki, którym jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie.
 3. Listę Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
 4. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 (dwanaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 5. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na 6 (sześć) dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie.
 6. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Reja 4, Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec, w Biurze Zarządu, od dnia 27 września 2020 r., to jest na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Syndyk Masy Upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości

 

Pełny   tekst   dokumentacji,   która   ma   zostać   przedstawiona   Walnemu   Zgromadzeniu   oraz   projekty
uchwał są dostępne w formie pisemnej pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Reja 4, Fugasówka,
42-440 Ogrodzieniec, w Biurze Zarządu, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w
formie elektronicznej,
w     formacie     PDF     na     stronie     internetowej     Spółki:
www.partner-bud.pl
w     zakładce     Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Powrót do listy