Przyczyny braku publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 r.

27 listopada 2020

W związku z upływem w dniu 27.11.2020 r. terminu na publikację skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r., wraz z kwartalną informacją finansową stosownie do § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości („Emitent”) informuje, że przygotowanie i publikacja ww. raportu w zakreślonym terminie nie była możliwa, z powodów przedstawionych poniżej.

Emitent jest podmiotem znajdującym się w upadłości. Syndyk przypomina, że odmówił podpisania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego z uwagi na trwające czynności związane z objęciem masy upadłości oraz dokumentacji Emitenta, które pozwolą następnie na przystąpienie do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego, stosownie do wymagań określonych w art. 306 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (dalej: „PU”).

Syndyk zwraca uwagę, że dopiero sporządzenie przez Syndyka dokumentów wymienionych w art. 306 PU pozwala ocenić sytuację finansową upadłego. W szczególności natomiast dopiero po sporządzeniu ww. dokumentów będzie możliwe przyjęcie odpowiedniej wartości aktywów na dzień 30.09.2020 r. Nie jest natomiast możliwe przyjęcie wartości aktywów zgodnie z ich ujęciem w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym. Jak bowiem informował Syndyk w uzasadnieniu do odmowy podpisania ww. sprawozdania finansowania, niezbędne jest dokonanie uprzedniej weryfikacji – możliwej do przeprowadzenia dopiero na podstawie dokumentów określonych w art. 306 PU – czy ogłoszenie upadłości Emitenta powoduje konieczność dokonania korekt kwot ujętych w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, względnie czy wystąpiły inne zdarzenia rodzące potrzebę dokonania korekt w tym sprawozdaniu finansowym.

W ocenie Syndyka przed zakończeniem ww. działań nie jest możliwe sporządzenie raportu okresowego, który w sposób rzetelny przedstawiałby sytuację finansową Emitenta na dzień 30.09.2020 r. O postępach prac Syndyk będzie informował na bieżąco.

Powrót do listy