Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 09.09.2020 – MSiG 176/2020 (6066), poz. 45593 o ogłoszeniu upadłości PartnerBud S.A

9 września 2020

Syndyk Masy Upadłości PartnerBud S.A. w upadłości z siedzibą w Fugasówce [KRS:0000023958] uprzejmie informuję, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 września 2020 roku – MSiG 176/2020 (6066), poz. 45593 została opublikowana następująca informacja o ogłoszenie upadłości Spółki:

 

„Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21.08.2020 roku, sygn. akt VIII GU 142/20, ogłosił upadłość: PartnerBud SA w Fugasówce, ul. Reja 4,
42-440 Ogrodzieniec, nr KRS 23958.

 

Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Kubiczka, nr licencji 244, adres biura: Katowice 40-028, ul. Francuska 34, oraz sędziów do pełnienia funkcji sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza.

 

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura,
w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to jest od dnia 9 września 2020 roku, albowiem informacja o powyższym została opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tegoż dnia – MSiG 176/2020 (6066), poz. 45593.

 

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa.

 

Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 151/20.

 

Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

 

Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

 

Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem”.

 

Załącznik: I I I . OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOSCIOWE

Powrót do listy