Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika PartnerBud S.A. w upadłości z siedzibą w Fugasówce

1 września 2020

Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika PartnerBud S.A.
w upadłości z siedzibą w Fugasówce [KRS: 0000023958, NIP: 7120157618, REGON: 430046288]

Postanowieniem z dnia 21.08.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt: VIII GU 142/20, Sąd Rejonowy
w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy postanowił:

1. ogłosić upadłość dłużnika PartnerBud S.A. w Fugasówce ul. Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec [KRS:
0000023958],
2. wyznaczyć do pełnienia funkcji syndyka kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego
Marcina Kubiczka, nr licencji 244, adres biura: Katowice 40-028, ul. Francuska 34,
3. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie
trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym,
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na
nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich
zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu
upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się
na nie w postępowaniu,
5. określić, że funkcje: Sędziego- komisarza oraz Zastępcy Sędziego- komisarza będą pełnili
sędziowie,
6. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust.
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.
Ponadto System Losowego Przydziału Spraw wylosował Sędziego- komisarza w osobie Sędziego Ewy
Drzewieckiej.
Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygnaturą akt: VIII GUp 151/20.
Osobnym wpisem poinformujemy o ukazaniu się obwieszczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, natomiast papierowe zawiadomienia wierzycieli są obecnie
w toku przygotowania i dystrybucji.
Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000 oraz
adresem e-mail: info@kubiczekm.com.

ZAŁĄCZNIK:

https://partner-bud.pl/wp-content/uploads/2020/09/POSTANOWIENIE.pdf

Powrót do listy