Zawarcie umowy sprzedaży akcji Instal-Lublin S.A.

6 kwietnia 2021

Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości (dalej: „Syndyk”) informuje, że w dniu 01.04.2021 r. Syndyk dokonał sprzedaży na rzecz Polimex Mostostal S.A. (KRS: 0000022460). 650.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 32.500.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Instal-Lublin S.A. w Lublinie, KRS nr 0000816452, za cenę 1.217.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy 00/100). Wskazana powyżej cena została w całości uiszczona na rachunek bankowy masy upadłości PartnerBud S.A.

Powrót do listy