Wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta z dniem 11.04.2021 r.

8 kwietnia 2021

Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości (dalej: „Emitent”) informuje, że powziął wiedzę o podjęciu w dniu 6 kwietnia 2021 r. uchwały nr 378/2021 przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta, oznaczonych kodem „PLINSTL00011”.

Wycofanie akcji Emitenta z obrotu jest związane z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Emitenta i nastąpi z dniem 11 kwietnia 2021 r. Wycofaniu z obrotu podlega 8.242.791 akcji Emitenta serii A1.

Jednocześnie Emitent informuje, że Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje Emitenta, o których mowa powyżej, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 9 kwietnia 2021 r. (włącznie), tracą ważność.

Powrót do listy