Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji PartnerBud S.A. w upadłości

27 listopada 2020

Syndyk masy upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości („Spółka”) w porozumieniu z Zarządem Spółki informuje, że w dniu [25] listopada 2020 r. otrzymał od Maji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Maji”) oraz od pana Władysława Króla (łącznie: „Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Zawiadomienie”).

Zgodnie z treścią Zawiadomienia, w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży akcji Spółki z dnia 29 października 2020 r. („Umowa”) oraz na skutek ziszczenia się warunku zawieszającego określonego w Umowie i zapisania akcji Spółki nabywanych na podstawie Umowy na rachunku papierów wartościowych Maji w dniu 23 listopada 2020 r. i 24 listopada 2020 r:

  1. Maji bezpośrednio nabyła łącznie 1.244.138 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, stanowiących łącznie 4,94% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.244.138 głosów, reprezentujących łącznie 4,94% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku czego udział Maji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się z 91,85% do 96,8%.
  2. Władysław Król pośrednio (za pośrednictwem Maji) nabył łącznie 1.244.138 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, stanowiących łącznie 4,94% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.244.138 głosów, reprezentujących łącznie 4,94% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku czego pośredni udział Władysława Króla (za pośrednictwem Maji) w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się z 91,85% do 96,8%.

Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

2020-11-25_Zawiadomienie o nabyciu akcji PartnerBud

Powrót do listy