Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu przez akcjonariusza większościowego Spółki

22 lutego 2021

Syndyk masy upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości „Spółka” w porozumieniu z Zarządem Spółki informuje, że powziął informację o ogłoszeniu w dniu 19 lutego 2021 r. przez akcjonariusza większościowego Spółki, MAJI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „Akcjonariusz Większościowy”, żądania przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki „Przymusowy Wykup”. Akcjonariusz Większościowy obecnie posiada 24.339.427 akcji Spółki, stanowiących 96,8% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 96,8% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje Spółki, tj. 803.519 akcji Spółki, które stanowią 3,2% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 803.519 głosów, odpowiadających ok. 3,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki „Akcje Objęte Wykupem”. Akcje Objęte Wykupem zostaną nabyte przez Akcjonariusza Większościowego.

Dzień wykupu został ustalony na 26 lutego 2021 r., a cena wykupu wynosi 1,08 zł za jedną Akcję Objętą Wykupem. W dniu wykupu właściciele Akcji Objętych Wykupem zostaną pozbawieni praw z Akcji Objętych Wykupem, co nastąpi w drodze zapisania Akcji Objętych Wykupem na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza Większościowego.

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w przekazanej do publicznej wiadomości m.in. za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej „Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki PartnerBud S.A. w upadłości w drodze przymusowego wykupu”, sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.

Powrót do listy